Budžet Federacije BiH 2,5 milijardi KM

Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt budžeta Federacije BiH za 2016. godinu, u planiranom iznosu od 2.533.862.123 konvertibilnih maraka, što je za 185,4 miliona KM ili 7,9 posto više nego u 2015. godini.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 12.11.2015 16:21
Uzimajući u obzir podatke o izvršenju Budžeta FBiH za prvo polugodište 2015. godine, te na temelju projekcija Federalnog ministarstva finansija, prihodi od poreza iznose 1.440,6 miliona KM i povećani su za oko 129,7 miliona KM u odnosu na Budžet za 2015. godinu. Neporezovani prihodi iznose 381,3 miliona KM i također su povećani za oko 47,3 miliona KM.

Planirana su sredstva po osnovu prihoda od finansijske imovine i zaduživanja u iznosu od 712 miliona KM, što predstavlja povećanje ove stavke za 38 miliona KM u odnosu na Budžet za 2015. godinu.

Kada je riječ o potrošnji, struktura rashodovne strane predstavlja odraz provođenja mjera štednje i restrikcije, a kao nove stavke su aktivne mjere u provedbi aktivnosti  koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Bosne i Hercegovine.

U 2016. godini ukupni rashodi iznosili bi 1.517,7 miliona KM i veći su za oko 47,3 miliona KM u odnosu na ovogodišnje. Za otplate dugova planirano je oko 977,1 miliona KM, što je za oko 118,4 miliona KM više u odnosu na sredstva planirana po ovom osnovu za 2015. godinu.

Nacrtom budžeta transferi drugim nivoima vlasti i fondovima planirani su u iznosu od 385,4 miliona KM, odnosno uvećani su za 20 miliona KM ili pet posto u odnosu na sredstva planirana u Budžetu za 2015. godinu.

Nastavljajući mjere politike aktivnog zapošljavanja, Federalna vlada je planirala 50 miliona KM vrijedan transfer za finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je povećanje za 30 miliona KM u odnosu na 2015. godinu.

Transfer za raseljene osobe i povratnike planiran je u iznosu od 16,5 miliona KM, za programe povratka u manji bh. entitet planirana su tri miliona KM, a za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama planirana su dva miliona KM.

Subvencije javnim poduzećima planirane su u Nacrtu budžeta Federacije BiH za 2016. godinu u iznosu od 39,8 miliona KM, a među ovim transferima je 1,9 miliona KM sredstva za uplatu doprinosa za MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika, a to je za 0,7 miliona KM više u odnosu na 2015. godinu.

Planirane subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iznose od 71,7 miliona KM, unutar čega je i 65,8 miliona KM na ime poticaja za poljoprivredu.

Federalna vlada danas je utvrdila i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. godinu, saopšteno je iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade FBiH.

(Fena)