Objavljen ugovor Opštine Trnovo i Buroja

Nakon što je prvobitno Općina Trnovo odbila da javnosti omogući uvid u ugovor između Općine Trnovo i kompanije Buroj Property Development, općinski načelnik Ibro Berilo odobrio je ekipi portala Klix.ba da pročita ugovor između dvije strane.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 12.11.2015 08:19
Berilo je za Klix.ba pojasnio da ugovor nije tajan i da bilo ko može ostvariti uvid u njega, uz određena ograničenja. Ta ograničenja podrazumijevaju da ugovor nije moguće kopirati ili fotografisati, ali da ga je moguće prepisati. Upravo tu opciju smo iskoristili kako bismo široj javnosti predstavili sve detalje ugovora o, kako se tvrdi, višemilionskoj investiciji.

U nastavku prenosimo ugovor u koji smo imali uvid.

Svrha Ugovora

Član 1

Svrha Ugovora je regulisanje prava i obaveza ugovornih strana u pogledu realizacije izgradnje turističkog grada na lokalitetu Sportsko-rekreativnog centra Bjelašnica-Donja Grkarica-Prečko polje-Kolijevka, čije su granice definisane prvom fazom Regulacionog plana bliže opisanog u tački 1 Odluke Općinskog vijeća Trnovo o utvrđivanju javnog interesa (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 12/15), a obuhvat se nalazi u K.O. Dejčići, općina Trnovo, ukupne površine 1.370.000 kvadratnih metara, Prečko polje (u daljem tekstu "Projekat").

Predmet Ugovora

Član 2

Ugovorne strane su se u cijelosti saglasile da na osnovu ovog ugovora realiziraju poslovnu saradnju, odnosno projekat izgradnje integrisanog turističkog grada iz Člana 1 ovog ugovora. Predmet projekta je izgradnja integrisanog turističkog grada na lokalitetu Sportsko-rekreativnog centra Bjelašnica-Donja Grkarica-Prečko polje- Kolijevka, na zemjištu površine cca. 1.370.000 kvadratnih metara, sa sadržajima navedenim u projektnoj dokumentaciji poslovnog, stambenog, rekreacionog, sportskog i kulturnog karaktera, hortikulture, te izgradnji odgovarajuće komunalne i društvene infrastrukture Prečko polje, bliže opisano u Članu 1. Projekat koji se realizuje u kooperaciji Ugovornih strana podrazumijeva sklapanje Ugovora o zasnivanju prava građenja u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH, prevođenja zemljišta namjene radi izgradnje Turističkog grada, sa pratećom infrastrukturom u skladu sa prostornim planom i Regulacionim planom, te područja od posebne namjene, te uređenje dijela Općine za realizaciju Projekta.

Doprinosi Ugovornih strana

Član 3

Svaka Ugovorna strana će uraditi sve što je neophodno za realizaciju ovog projekta. Ovo podrazumijeva da će ugovorne strane bez odgađanja staviti na raspolaganje sva raspoloživa i neophodna finansijska sredstva, te kadrovske i stvarne resurse u skladu sa ovim ugovornim i potpisanim protokolom o saradnji.

Član 4

Općina u okviru uspostavljene poslovne saradnje preuzima obavezu da u svrhu realizacije projekta izgradnje integrisanog turističkog grada poduzme sljedeće:

a) osigura sve formalne, pravne i normativne pretpostavke u okviru nadležnosti koje ima, donošenjem odgovarajućih odluka, planova, te drugih pravnih akata, u svrhu omogućavanja realizacije projekta izgradnje integrisanog turističkog grada. Ovo podrazumijeva i dužnost Općine da u što kraćem roku provede potrebne postupke kako bi stekla pravo vlasništva nad parcelama obuhvaćenim Projektom. Općina je vlasnik 15 posto parcela obuhvaćenih Projektom, 15 posto se nalazi u državnom vlasništvu i 70 posto u privatnom vlasništvu. U ovu svrhu Općina će inicirati i provesti postupke sporazumnog prijenosa prava vlasništva trenutnih vlasnika na Općinu ili izuzimanje nekretnina u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH, na lokalitetu iz Člana 1 ovog ugovora.

b) poduzme mjere i provede postupke u okviru nadležnosti koje ima, odnosno inicira određene postupke i poduzimanje mjera od drugih nadležnih organa u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, u cilju izrade Regulacionog plana za lokalitet iz Člana 1 ovog ugovora.

c) uspostavi pravo građenja u trajanju od 99 godina na predmetnom zemljištu u korist investitora, na način i u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH i Pravilnika o postupku javnog konkursa na raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova.

d) na osnovu Ugovora o zasnivanju prava građenja stavi investitoru na raspolaganje zemljište koje se nalazi u njenom vlasništvu na lokalitetu iz Člana 1 ovog ugovora, te istom omogući izgradnju objekta predviđenog Projektom, te sticanje prava vlasništva nad navedenim objektima.

e) poduzme odgovarajuće mjere i realizira izgradnju odgovarajućih sadržaja komunalne infrastrukture (vodovod i plin), putne infrastrukture sa elementima regionalnog puta, elektrosnabdijevanja (TT mreža), biciklističke staze i slično, do lokaliteta iz Člana 1 ovog ugovora.

f) vrši medijsku promociju projekta izgradnje integrisanog turističkog grada putem javnih medija ili postavljanjem reklama za Projekat na javnim mjestima, uspostavlja kontakt i ostvaruje saradnju sa drugim društvenim i privrednim subjektima u cilju što uspješnije realizacije Projekta i poslovne saradnje, te poduzima sve druge aktivnosti u cilju što uspješnije realizacije Projekta, te uspostavljanja poslovne saradnje.

Član 5

Investitor u okviru uspostavljanja poslovne saradnje preuzima sljedeće obaveze u svrhu realizacije Projekta:

a) učestvuje u svim aktivnostima pravne i faktičke prirode, u vezi s realizacijom Projekta iz Člana 1 ovog ugovora, putem ovlaštenih predstavnika, a posebno u vezi sa zasnivanjem prava građenja, uknjižbom tog prava, kao i pribavljanjem drugih akata potrebnih za realizaciju Projekta.

b) osigurava finansijska sredstva potrebna za projekat, izradu odgovarajućih planova, sticanje propisanih odobrenja, izgradnju objekta predviđenog projektom i stvaranje odgovarajuće infrastrukture u okviru Projekta.

c) osigurava finansijska sredstva potrebna za izradu Regulacionog plana za lokalitet iz Člana 1 ovog ugovora.

d) angažuje potrebne kadrove odgovarajućeg stručnog profila u svrhu omogućavanja realizacije projekta izgradnje integrisanog turističkog grada s tim da prednost imaju kadrovi s područja općine Trnovo.

e) sklapa odgovarajuće ugovore sa osobama iz BiH koje osiguravaju izgradnju u skladu sa tehničkim uslovima, nadzor nad izgradnjom i slično, te sklapa odgovarajuća osiguranja za slučaj povreda na radu.

f) vrši medijsku promociju općine tj. šireg područja na kojem se vrši izgradnja Projekta.

g) uspostavlja saradnju sa drugim poslovnim subjektima, pravnim osobama i investitorima u cilju investiranja u projekat izgradnje integrisanog turističkog grada.

h) poduzima i sve druge aktivnosti u cilju što uspješnije realizacije Projekta i uspostavljanja poslovne saradnje.

Način saradnje

Član 6

Poslovna saradnja će biti realizirana na obostranu korist ugovornih strana radi postizanja zajedničkog poslovnog cilja i ostvarenja dobiti na toj osnovi, uz uvažavanje uslova tržišta u skladu s važećim propisima, dobrim poslovnim običajima, poslovnim moralom, a sve na način i pod uslovima preciziranim ovim ugovorom. Obje ugovorne strane imaju pravo na informaciju o stvaranju uslova za rad, rezultatima rada, napretku izgradnje i slično, te da budu pravovremeno informisane o svim bitnim pitanjima za projekat. Obje strane daju saglasnost da se javnost informiše o napretku projekta, vodeći računa i o partnerskim interesima i Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Prije objavljivanja informacija partneri su dužni da o tome informišu jedni druge. Svaka ugovorna strana će imati po jednog predstavnika koji će biti zadužen za sva pitanja vezana za realizaciju projekta, a isti će po potrebi moći angažovati stručne osobe i stručne timove za realizaciju određenih aktivnosti.

Član 7

U okviru ovog ugovora s ciljem njegove realizacije mogu se prema potrebi, uz obostranu saglasnost, zaključivati aneksi radi konkretizovanja prava i obaveza, odnosno momenata bitnih, kako za izvršenje ugovora u cjelini, tako i za izvršenje konkretnih poslova u okviru ovog ugovora. Ugovorne strane se obavezuju da će u cilju realizacije projekta zaključiti i druge neophodne ugovore. Ovo posebno podrazumijeva zaključenje Ugovora o pravu građenja i uknjižbi istog u zemljišnoj knjizi, te zaključenje drugih međusobnih ugovora i ugovora sa trećim osobama, potrebnim za realizaciju projekta.

Raspolaganje objektima izgrađenim na osnovu prava građenja

Član 8

Investitor ima pravo da objekte izgrađene u okviru ovog projekta proda trećim osobama. Treće osobe stiču pravo vlasništva nad objektom na period za koji je osnovano pravo građenja, s tim da Općina ima pravo preče kupovine. Dakle, investitor je dužan da objekte izgrađene kroz ovaj projekat ponudi trećim osobama na prodaju, iste po istoj cijeni prvo ponuditi Općini, na osnovu prava preče kupovine, a tek nakon što Općina odbije kupovinu može po istoj ili višoj cijeni ponuditi trećim osobama. Prijenos prava vlasništva nad objektom podrazumijeva i prijenos prava građenja na zemljištu. Općina zadržava pravo vlasništva nad zemljištem na kojem su u okviru projekta izgrađeni objekti.

Podjela dobiti

Član 9

Udjeli ugovornih strana u ostvarenoj dobiti realiziranjem projekta izgradnje integrisanog turističkog grada se određuju na način da 70 posto od ukupne ostvarene neto dobiti pripada Buroju, a 30 posto od ukupne ostvarene neto dobiti pripada Općini Trnovo. Na primjer, ukoliko dođe do prodaje zgrada i objekata trećim osobama, u slučaju zasnivanja zakupodavnog odnosa ili ukoliko dođe do ostvarivanja dobiti na neki drugi način. Troškovi marketinga i menadžmenta iznose 10 posto od kupoprodajne cijene i ne uračunavaju se u neto dobit. Ugovorne strane su saglasne da se iznosi pripadajuće dobiti umanje na ime predujmljenih iznosa u skladu sa posebnim ugovorom.

Pravo preče kupovine zemljišta

Član 10

U slučaju da se Općina odluči za prodaju zemljišta investitor ima pravo preče kupovine tog zemljišta, a ova obaveza će biti precizirana Odlukom o zasnivanju prava građenja i Ugovorom.

Naknada za korištenje zemljišta

Član 11

Naknada za zemljište na kojem je uspostavljeno pravo građenja će biti utvrđena posebnim ugovorom o uspostavi prava građenja u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH.

Povjeravanje poslova

Član 12

Ugovarači imaju pravo povjeriti trećoj osobi vođenje određenih poslova koji su u cilju realizacije projekta izgradnje integrisanog turističkog grada, te u te svrhe dogovoriti i zaključiti odgovarajuće poslovne aranžmane i pravne poslove koji za predmet imaju stjecanje prijenosa određenih prava. Ugovorne strane se obavezuju da neće poduzimati bilo kakve radnje koje bi mogle ugroziti postizanje zajedničkog cilja ili nanijeti štete zajedničkom poslovnom poduhvatu.

Vrijeme trajanja Ugovora

Član 13

Ovaj ugovor o poslovnoj saradnji je zaključen na neodređeno vrijeme.

Raskid Ugovora

Član 14

Ugovor se može raskinuti, odnosno otkazati, na neki od sljedećih načina:
- putem postignutog sporazuma ugovornih strana
- zbog povrede obaveza određenih ovim ugovorom koje namjerno ili iz krajnje nepažnje učini druga ugovorna strana
- raskidom Ugovora o pravu građenja
- zbog nemogućnosti ispunjenja

Član 15

U slučaju da dođe do raskida ugovora i raskida poslovne saradnje ugovorne strane će izvršiti utvrđivanje nastalih obaveza, prouzrokovanih troškova te eventualne štete u cilju sporazumnog rješavanja ovog pitanja. U slučaju raskida ovog ugovora može se izvršti i raskid svih drugih ugovora koji su vezani za uspostavljanje poslovne saradnje i realizaciju projekta.

Rješavanje sporova

Član 16

Sve eventualne sporove ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno. U slučaju da to ne uspiju, ovim ugovorom se rješavanje sporova određuje u nadležnosti Općinskog suda Sarajevo.

Član 17

Ugovorne strane u potpunosti prihvataju prava i obaveze koji proizilaze iz ovog ugovora, te isto vlastitim potpisom i potvrđuju.

Broj primjeraka i tumačenje ugovora

Član 18

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka na bosanskom i četiri istovjetna primjerka na engleskom jeziku, od čega obje ugovorne strane zadržavaju po dva. Za potrebe tumačenja ovog ugovora i pojedinačnih odredaba ovog ugovora, bit će korišteni primjeri ugovora sačinjeni na bosanskom jeziku. 

(biznis.ba)