JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva obrtnika po osnovu Programa “Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja”

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15), Godišnjeg plana provođenja Programa zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu (Zaključak, broj: 02-05-18393-24/19 od 25.04.2019. godine), i Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 6/19), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 07.06.2019 20:08
Broj: 07-04-14-21481-1/19 Sarajevo, 27.05.2019. godine 

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva obrtnika po osnovu Programa “Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja” Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je subvencioniranje troškova zapošljavanja mladih putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a po osnovu Programa: “Subvencija troškova za zapošljavanje mladih i razvoj vještina potrebnih za obrtnička-zanatska zanimanja”. Pravo učešća (Korisnici programa): Prihvatljivi korisnici su obrtničke radnje koje podnesu aplikaciju, dostave svu traženu dokumentaciju i koje u roku od 6 mjeseci mogu omogućiti praktično iskustvo i vještine rada za novozaposlenog radnika, sa obavezom da novozaposlenog radnika o svom trošku zadrže u radnom odnosu još najmanje 6 mjeseci. Prihvatljiva aktivnost je zaposlenje mladih osoba starosti od 18 do 35 godina i izvođenje praktičnog programa interne obuke i vježbi za obavljanje poslova u obrtničkoj radnji u skladu sa registrovanom djelatnošću. Ukupno vrijeme trajanja obuke iznosi 6 (šest) mjeseci. Subvencioniranje cjelokupnih troškova vrši se nakon provedena najmanje 4 mjeseca interne obuke, a na osnovu dostavljene dokumentacije. Pravo učešća po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti obrtnici koji obavljaju sljedeće djelatnosti: trgovačka, ugostiteljska, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarna poljoprivreda, otvaranje kasina i drugih igara na sreću. Namjena i cilj poticajnih grant sredstava Cilj ovog Programa je za ukupno 100 nezaposlenih mladih osoba neposredno osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima, te osigurati kvalitetno obučene kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje na neodređeno i/ili otvaranje vlastitog obrta. Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti obrtnici koji će zaposliti osobe sa prebivalištem na području
Kantona Sarajevo na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana i to za svaku novozaposlenu osobu. Način isplate poticaja: Ukupna raspoloživa poticajna grant sredstva za ovaj program iznose: 840.000,00 KM. Ukupno vrijeme trajanja obuke iznosi 6 (šest) mjeseci. Subvencioniranje cjelokupnih troškova obuke vrši se nakon provedena najmanje 4 mjeseca interne obuke, a na osnovu dostavljene dokumentacije i uključuje slijedeće iznose: 1) Ukupan iznos mjesečne bruto subvencije po jednom zaposlenom kod Korisnika koji stare i tradicionalne zanate – obrte obavlja kao osnovnu djelatnost i po tom osnovu plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu (paušalci) je 900,00 KM. Ovaj iznos obuhvata isplatu minimalne neto mjesečne plate za prvu godinu rada u iznosu od 500 KM za polaznika i dio troškova svih zakonom propisanih poreza i doprinosa na neto platu, kao i drugih naknada za novouposlenog radnika. 2) Ukupan iznos mjesečne bruto subvencije po jednom zaposlenom kod Korisnika koji obavlja ostale stare i tradicionalne zanate – obrte ili obavlja drugi obrt registrovan u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima te po tom osnovu plaća porez na dohodak u skladu sa zakonom propisanim iznosom je 1.000,00 KM. Ovaj iznos obuhvata isplatu minimalne neto mjesečne plate za prvu godinu rada u iznosu od 600 KM za polaznika interne obuke i dio troškova svih zakonom propisanih poreza i doprinosa na neto platu i drugih naknada za novouposlenog radnika. 3) Mjesečna bruto naknada mentoru po novozaposlenoj osobi za prvu godinu rada iznosi 200,00 KM. Mentor je zaposlenik ili vlasnik obrta koji je nadležan za prenošenje stručnih znanja i vještina i nadgledanje rada polaznika stručnog osposobljavanja ili osposobljavanja na radnom mjestu. Mentor treba imati odgovarajuće zanimanje, nivo obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i nivoa obrazovanja) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja. Stručno osposobljavanje za rad mentor može provoditi za maksimalno tri osobe. Mentoru pripada naknada za svih 12 mjeseci koliko iznosi obaveza obrtnika za novouposlenog radnika. Iznos poticaja na nivou 6 mjeseci za jednog uposlenog je 5.400,00/6.000,00 KM, a za mentora iznos poticaja iznosi 2.400,00 KM za cijelu godinu. Najviši iznos poticaja na godišnjem nivou za jednog poslodavca je 23.400/25.200,00 KM za 3 (tri) novozaposlena radnika. Ukupno vrijeme trajanja obuke iznosi 6 (šest) mjeseci. Subvencioniranje cjelokupnih troškova vrši se na osnovu dostavljene dokumentacije (ovjerena fotokopija ugovora zaključenog sa novozaposlenom osobom, platnih lista novozaposlenog radnika, fotokopija specifikacija uz isplatu plaće ovjerenih kod porezne uprave za novozaposlenu osobu, uplatnica ili izvoda sa računa kao dokaza o isplati plate polazniku obuke). Ministar Ministarstva privrede zaključuje ugovore sa aplikantima čije su aplikacije za učešće u ovom programu prihvaćene. Obaveze korisnika poticajnih sredstava Odabrani Korisnik po ovom Javnom pozivu obavezan je da po dostavljenom obavještenju u roku od 5 radnih dana izvrši odabir osobe, te sa Ministarstvom privrede zaključi ugovor kojim se obavezuje da novozaposlenog radnika nakon provedene obuke o svom trošku zadrži u radnom odnosu još najmanje 6 mjeseci. Korisnik poticajnih sredstava obavezan je da po zaključenju Ugovora odredi mentora i sa odabranom osobom zaključi ugovor o radu, te u roku od 5 radnih dana o tome pismeno obavijesti Ministarstvo i u prilogu navedenog obavještenja dostavi ovjerenu kopiju ugovora sa novozaposlenom osobom i prijave kod Porezne uprave, a u suprotnom će se smatrati da je odustao od Ugovora. U slučaju da Korisnik poticajnih sredstava iz bilo kog neopravdanog razloga tokom ili nakon provedene interne obuke raskine ugovor o radu sa novouposlenim radnikom obavezan je da u roku od 10 radnih dana zaposli novog radnika i o tome Ministarstvu dostavi dokaz (Izjava o raskidu radnog odnosa sa prethodnim uposlenikom, ovjerene kopije ugovora sa novozaposlenom osobom i prijave kod Porezne uprave) ili da izvrši povrat prethodno dodijeljinih sredstava, a što će se posebno regulisati ugovorom između Korisnika i Ministarstva. Obaveza Korisnika kojem su dodijeljena bespovratna sredstva po ovom Programu je da ista utroši u skladu sa utvrđenim namjenama, te da po isteku 12 mjeseci od dana zaposlenja polaznika interne obuke u roku od 30 dana Ministarstvu dostavi izvještaj s pripadajućim navedenim dokazima o namjenskom utrošku sredstava. Ministarstvu se dostavlja Izvještaj sa svim pripadajućim dokazima o namjenskom utrošku sredstava (fotokopije specifikacije uz isplatu plaće ovjerene kod porezne uprave za novozaposlene osobe, izvodi sa žiro računa kao dokaz o isplati plate polazniku obuke). Navedena dokumentacija se dostavlja Ministarstvu privrede nakon 4 mjeseca obuke, nakon 8 mjeseci i za zadnja 4 mjeseca uz konačni Izvještaj. Zahtjev Korisnika za produženje ugovorenog roka za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, Ministarstvu se može podnijeti najkasnije 15 dana prije isteka ugovorenog roka. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava Izbor Korisnika poticajnih sredstava vrši se na osnovu sljedećih elemenata: a) Korisnici koji kao osnovnu djelatnost obavljaju stare i tradicionalne zanate – obrte u skladu sa uredbom Vlade Kantona Sarajevo - “paušalci” ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/10 i 29/11)------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 bodova - ostali stari i tradicionalni zanati – obrti u skladu sa Uredbom FBiH „Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12)-------------------------------- 32 boda - ostali zanati – obrti registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 42/11)---------------------------------------------- 30 bodova b) Preferiranje proizvodne nad uslužnom djelatnošću - proizvodno-uslužna djelatnost ------------------------------------------------ 30 bodova - uslužna djelatnost ----------------------------------------------------------------25 bodova c) Mogućnost pružanja obuke i mentorstva za deficitarna zanimanja ------------------- 5 bodova d) Čuvanje kulturne i istorijske baštine- ------------------------------------------------------- 10 bodova e) Tradicija u vođenju obrta - obrt u trajanju od 1 – 5 godina--------------------------------------------------------- 15 bodova - obrt u trajanju od 5 – 10 godina ------------------------------------------------------- 18 bodova - obrt se obavlja više od 10 godina-------------------------------------------------------20 bodova Prednost prilikom odabira Korisnika imaju podnosioci zahtjeva koji kao osnovnu djelatnost obavljaju stare i tradicionalne zanate – obrte, obuhvaćene popisom obrta- zanata koji su navedeni u članu 2. Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/10 i 29/11), a na osnovu osnovne djelatnosti koja je upisana u Obavještenju Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti i Rješenja Porezne uprave o utvrđivanju plaćanja paušalnog poreza na dohodak. Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i izbor korisnika financijskih sredstava vršit će Komisija, u čijem sastavu je obavezan jedan član po prijedlogu Obrtničke Komore Kantona Sarajevo. Ministarstvo sa korisnicima sredstava zaključuje Ugovore o korištenju sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova zapošljavanja, kojim se reguliraju međusobna prava i obaveze. Opšta dokumentacija: Uz obavezan pismeni zahtjev - prijavu na Javni poziv (obrazac zahtjeva – prijave se može preuzeti u Ministarstvu privrede ili na web stranici: http://mp.ks.gov.ba/) obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija: a) Rješenje o registraciji obrta (izdato od nadležnog općinskog organa) iz koga se može pouzdano utvrditi da se navedena djelatnost obavlja kao osnovno zanimanje usklađeno sa klasifikacijom djelatnosti KD 2010; b) Uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem; c) Obavještenje Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti; d) Rješenje Porezne uprave o utvrđivanju plaćanja paušalnog poreza na dohodak; e) Dokaz o stručnoj osposobljenosti vlasnika ili uposlenika za obavljanje obrta, ili da se iz priloženog rješenja o osnivanju obrta može pouzdano utvrditi da registrovanu djelatnost obavlja duže od pet godina; f) Uvjerenje nadležnog općinskog organa da nije utvrđen trajni prestanak obavljanja registrirane obrtničke djelatnosti i da se obrt obavlja kao osnovno zanimanje; g) Potvrda izdata od strane Obrtničke Komore Kantona Sarajevo o članstvu u OKKS, vremenu trajanja obrta i uredno izmirenom obavezom po osnovu članarine u OKKS za posljednji mjesec od dana objavljivanja Obavještenja o javnom pozivu; h) Ugovor o zakupu ili dokument o vlasništvu poslovnog prostora. Zahtjevi koji u dostavljenim dokumentima sadrže Izjavu ili ugovor o ustupanju dijela privatne imovine bez naknade (kuće, stana, poslovnog prostora i sl.) za obavljanje obrtničke djelatnosti zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova se odbacuju, bez obaveze daljeg razmatranja; i) Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa dokazom o ukupnom broju zaposlenih (Potvrda nadležne Porezne uprave); j) Izjava aplikanta kojom potvrđuje ukupno vrijeme obavljanja obrta, mogućnost pružanja obuke i kojom se obavezuje da će za prenošenje stručnih znanja, vještina i nadgledanje rada polaznika stručnog osposobljavanja biti angažovan mentor; k) Izjava aplikanta da je u potpunosti upoznat sa uslovima Javnog poziva za dodjelu poticaja; l) Ugovor o otvorenom računu kod banke (koji se vodi na radnju obrtnika); i m) Svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da za ovu namjenu nisu odobrena poticajna grant sredstava iz Budžeta Kantona, JU SZZKS ili drugog izvora na nivou FBiH za 2018/2019. godinu. Dokumentacija i izjave moraju biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog općinskog organa ne starija od mjesec dana od dana objavljivanja Obavještenja o javnom pozivu u dnevnim novinama i na službenim web stranicama Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede. Zahtjevi uz koje ne bude priložena sva tražena dokumentacija ili fotokopije dokumenata ne budu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Ministarstvo ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti i troškova koje su imali u cilju apliciranja. Ukoliko obrtnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na temelju dostavljene neistinite dokumentacije dobijena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu dužan je vratiti. Rok za podnošenje zahtjeva na javni poziv Rok za podnošenje zahtjeva je 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja Obavještenja o Javnom pozivu u dnevnim listovima "Oslobođenje" i "AVAZ". Potpuni tekst Javnog poziva poziva se objavljuje na službenim web stranicama Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i i Obrtničke Komore Kantona Sarajevo (okks.ba). Zahtjevi - prijave primljene nakon isteka ovog roka neće biti razmatrani. Mjesto i način podnošenja zahtjeva Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za Program: Subvencija troškova zapošljavanja mladih za obrtnička-zanatska zanimanja. Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom. Ugovor i Nadzor Sa odabranim korisnicima Ministarstvo privrede zaključuje ugovor. Ukoliko se nakon zaključivanja ugovora utvrdi da je došlo do povrede Zakona, propisa donesenih za njegovo provođenje i ostalih odredbi Ugovora, Ministarstvo će postupiti u skladu sa čl. 17. i 18. navedenog Pravilnika. U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo zadržava pravo da sve prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv, ili da odbaci dostavljenu prijavu u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora. U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo i/ili OKKS su ovlašteni izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom Korisnika i njegovih poslovnih objekata. Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 033/ 562 119. M I N I S T A R mr.sci. Haris Bašić

(ks.gov.ba; https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/2019-_javni_poziv_-_mladi_za_obrtnicka-zanatska_zanimanja.pdf)