Banke u Federaciji BiH ostvarile profit od 255,4 miliona KM

Na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH sa 31.12.2018. godine po konačnim nerevidiranim izvještajnim podacima banaka iskazan je pozitivan finansijski rezultat - dobit u iznosu od 255,4 miliona KM, što je za 15,4 miliona KM ili 6,4% više u odnosu na kraj prethodne godine, podaci su Agencije za bankarstvo Fdereacije BiH.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 25.04.2019 10:42
Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2018. godine iznosi 22,1 milijardu KM i za 1,9 milijardi KM ili 9,3% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine. 

Krediti, sa učešćem od 64,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2017. godine u iznosu od 1,1 milijardu KM ili 8,7%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 14,3 milijarde KM. U okviru sektorskog kreditiranja na dan 31.12.2018. godine prisutno je smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, vladinih institucija i stanovništva. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzeća i nebankarskih finansijskih institucija. 

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 651,5 miliona KM ili 9,6%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,2%. 
Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 495,3 miliona KM ili 7,8%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,8% i na dan 31.12.2018. godine iznose 6,8 milijardi KM. 

Učešće NPL-ova je smanjeno sa 9,7% na 8,5%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. 
Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 10,6%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi 6,2%. 

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2018. godine iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%. 

Depoziti su dostigli iznos od 17,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 11,3% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,7% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 553,8 miliona KM ili 6,7% i iznose 8,8 milijardi KM. 

Kreditna sredstva iznose 862,9 miliona KM, sa učešćem od 3,9% u ukupnoj pasivi i veća su za 3,3% u odnosu na kraj 2017. godine. 

Ukupni kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 3,0 milijarde KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 6,0% u odnosu na 2017. godinu. 

U Federaciji BiH na dan 31.12.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 549 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba. 

Neto dobit banaka u Federaciji BiH u 2018. ( u 000 KM) 

1. UNICREDIT BANK d.d. - Mostar 97.210 
2. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 84.459 
3. INTESA SANPAOLO BANKA d.d.BiH 36.340 
4. SPARKASSE BANK d.d. BiH - Sarajevo 19.503 
5. NLB BANKA d.d. - Sarajevo 15.507 
6. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. - Sarajevo 9.117 
7. ADDIKO BANK d.d. - Sarajevo 8.760 
8. SBERBANK BH d.d. - Sarjaevo 7.163 
9. ASA BANKA d.d. - Sarajevo 5.235 
10. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. - Sarajevo 3.508 
11. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.Kladuša 1.591 
12. VAKUFSKA BANKA d.d. - Sarajevo 1.123 
13. UNION BANKA d.d. - Sarajevo 533 
14. PROCREDIT BANK d.d. - Sarajevo 49 
15. ZIRAATBANK BH d.d.- Sarajevo -34.743

(indikator.ba)