Maurer: Dijaspora ključni element za razvoj BiH

U poređenju sa drugim zemljama Evrope, Bosna i Hercegovina ima najveći udjel građana koji žive u inozemstvu. Gotovo dva miliona njenih stanovnika žive diljem svijeta. Oko 60.000 ih je u Švicarskoj.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 15.12.2015 14:11
Vlada moje zemlje je dala izraditi studiju o bosanskohercegovačkoj dijaspori u Švicarskoj, koja je otkrila neke zanimljive podatke. Građani porijeklom iz BiH migrirali su u Švicarsku u tri navrata. Šezdesetih i osamdesetih bili su to ekonomski migranti, a ranih devedesetih ratne izbjeglice. Dok se prva generacija iseljenika suočavala s poteškoćama u ovladavanju jednim od četiri službena jezika u Švicarskoj, druga ih je usvajala bez većih poteškoća i stoga se uspješnije integrisala u švicarsko društvo. Ono što je zajedničko i za jednu i za drugu je jaka veza s domovinom. Međutim, osjećaj identiteta migranata iz BiH pretežno je fragmentiran, što je rezultat posljednjeg sukoba u zemlji. Priče prikupljene u toku studije pokazuju raskol unutar ove populacije.

U Švicarskoj ne postoji samo jedna bh. dijaspora, već tri. Uprkos tome postoje grupe unutar dijaspore koje okupljaju sunarodnjake oko zajedničkog cilja, kao što su projekti obnove u BiH ili restauracija njene baštine. Poznato je da različiti međunarodni programi saradnje u BiH neće trajati vječno. Zbog toga BiH treba da iznađe održive načine i sredstva za dalji razvoj. U tom nastojanju dijaspora može imati ključnu ulogu. Prema podacima Svjetske banke, doznake dijaspore u BiH učestvuju sa 13% u bruto društvenom dohotku. Samo doznake bh. dijaspore iz Švicarske iznosile su 2012. godine 130 miliona KM, što je 3,5 puta više od godišnjeg proračuna namijenjenog za švicarske projekte saradnje u ovoj zemlji.

Tokom susreta i posjeta u zemlji domaćina bio sam svjedok brojnih primjera velike važnosti dijaspore za ovu zemlju. Kada sam nedavno upitao švicarskog poduzetnika o razlozima za pokretanje fabrike u BiH, odgovorio mi je da je trećina njegove radne snage u Švicarskoj porijeklom iz ove zemlje. Ti ljudi će stoga, rekao je, preuzeti vodstvo u pokretanju nove kompanije i obuke njenih zaposlenika. Često ljudi iz dijaspore, bez da Ambasada ima saznanja o tome, iniciraju brojne projekte razmjene i saradnje između naše dvije zemlje. Ne treba zaboraviti ni neposrednu i značajnu pomoć iz dijaspore na koju su se građani BiH mogli osloniti nakon što su strašne poplave prošle godine pogodile ovu zemlju. Budući da se dijaspora poziva na različite identitete i društvene mreže, ona raspolaže i posebnim potencijalom da bude graditelj mostova.

U 2009. godini Švicarska i BiH uspostavile su migracijsko partnerstvo. Unutar tog partnerstva razmatraju se različiti izazovi u oblasti migracija, kao što su granična kontrola, azil i pitanja readmisije, te se sprovode konkretne mjere i projekti. Jedan od njegovih ciljeva je jačanje potencijala dijaspore za dobrobit razvoja BiH. Uz financijsku i organizacijsku potporu Švicarske, grupa pojedinaca unutar bh. dijaspore u Švicarskoj trenutno je u procesu uspostavljanja platforme za uvezivanje formalnih udruženja, neformalnih grupa i pojedinaca unutar bh. dijaspore u Švicarskoj s jedne strane, te svih relevantnih akterau BiH s druge strane. Glavni cilj je jačanje doprinosa dijaspore razvoju zemlje kroz razmjenu informacija i znanja. Ova inicijativa želi intenzivirati umrežavanje i institucionalne kontakte između partnera i sudionika vlasti na obje strane. Moja zemlja, također, podržava i druge projekte koji se odnose na dijasporu, kao što je osnivanje Ureda za dijasporu i imenovanje koordinatora za saradnju sa dijasporom u općinama i gradovima u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Uvjeren sam da je dijaspora ključni element za razvoj zemlje kao što je BiH, ukoliko se sljedeći faktori uzmu u obzir:

- Prvo, na dijasporu ne treba gledati kao na "zlatnu koku" koja će do u nedogled slati novac u zemlju svog porijekla. Dijasporu treba tretirati s poštovanjem i uzvratiti joj dobrim. Dijasporu treba informisati na transparentan način kako i u koje namjene se troše njena sredstva. Trebalo bi da bude prepoznata kao partner koji posjeduje različita znanja i vještine. Ravnopravan odnos je stoga veoma važan. Kao što je navedeno u nedavno objavljenom izvještaju dijaspore Republike Irske: "Važno je razumjeti percepciju i potrebe dijaspore. Saradnja s dijasporom mora biti dvosmjerna, a ključno pitanje na koje treba dati odgovor je što naša dijaspora želi". S druge strane, dijaspora mora pokazati senzibilitet u zemlji porijekla. Superiorno ponašanje nije od koristi.

- Drugo, važno je i povjerenje. Predanost dijaspore će se povećati kada se uspostavi odnos povjerenja s partnerima u zemlji porijekla. Švicarska vlada nastoji unaprijediti proces izgradnje povjerenja kroz realizaciju projekata kao što je pomenuta platforma dijaspore, pružajući komplementarnu podršku.

- Treće, treba napraviti razliku između financijskih i socijalnih doznaka. Financijske doznake kroz transfere novca i kreditiranja članova porodica, prijatelja i institucija jednako su važne kao i socijalne doznake, koje obuhvaćaju vještine i prijenos znanja. Dugoročno gledano, ove zadnje zapravo su relevantnije i korisnije. One će pomoći da se smanji "odliv mozgova", što je još veliki problem za BiH.

- Četvrto, izazov s kojim se BiH suočava je da se barem dio doznaka preusmjeri u investicije, a ne samo ličnu potrošnju. Ulaganje u kompaniju koja stvara radna mjesta i prihode ili u ustanovu koja obučava pojedince ima veći uticaj na razvoj ove zemlje nego jednostavan transfer novca za financiranje izgradnje neke porodične kuće.

- I na kraju, veze i komunikacija vjerovatno predstavljaju najvažniju kariku za dalje uključivanje dijaspore u razvoj zemlje. A ovdje imamo dobre vijesti: komunikacijski alati poput e-maila, Twittera, Facebooka, Skypea itd. su se proširili i postali uveliko pristupačniji u posljednja dva desetljeća. To pomaže da se ljudi i dobre ideje uvežu.

Čitajući pomenuti izvještaj o novoj irskoj politici prema dijaspori postao sam svjestan da ta politika treba jak strateški element. Irska je dugo vremena bila siromašna zemlja s masovnim iseljavanjem. To se promijenilo devedesetih godina zahvaljujući njihovoj izvrsnoj vezi i odnosom prema dijaspori, koja je rasprostranjena diljem svijeta. Primjeri poput irskog trebalo bi da podstaknu BiH da doprinese razvoju zemlje i kroz uspostavljanje saradnje sa svojim sunarodnjacima u inozemstvu.

(biznis.ba)