Sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda BiH - Doneseno 19 odluka u predmetima

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je danas redovnu sjednicu Velikog vijeća na kojoj je, između ostalih, donio i 19 odluka u predmetima u kojima su apelacije bile podnesene protiv rješenja o pritvoru odnosno mjerama zabrane.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 11.10.2017 13:00
Tako je taj sud odbio kao neosnovanu apelaciju Acika Cana podnesenu protiv presudâ Suda BiH, rješenja Ministarstva sigurnosti BiH i rješenja Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima u odnosu na pravo na privatni i porodični život, pravo na djelotvoran pravni lijek i pravo na slobodu kretanja i prebivališta.

Uz napomenu da je taj predmet izdvojio isključivo ilustracije radi, Ustavni sud BiH navodi da je odbacio kao nedopuštenu apelaciju Acika Cana podnesenu protiv presudâ Suda BiH, rješenja Ministarstva sigurnosti BiH i rješenja Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima u odnosu na pravo na pravično suđenje zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Acik Can, državljanin Republike Turske i Republike Srbije, podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv presude Suda BiH, rješenja Ministarstva sigurnosti BiH i rješenja Ministarstva – Službe za poslove sa strancima, osporavajući Presudu Suda BiH od 9. augusta 2017. godine."Apelant tvrdi da mu je osporenim odlukama, kojima mu je otkazano pravo na stalni boravak i izrečena mjera protjerivanja s teritorije BiH na četiri godine, povrijeđeno pravo na slobodu kretanja".

U prilog tome apelant u suštini iznosi iste navode o kojima je Ustavni sud već odlučio u okviru analize navodnog kršenja prava iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije, te zaključio da su odluka o otkazivanju prava na stalni boravak i izrečena mjera protjerivanja zasnovane na uvjetima propisanim zakonom, donesene u postupku koji je propisan zakonom u kom je apelant imao potrebne proceduralne garancije, te da razlozi i obrazloženja iz osporenih odluka nedvosmisleno upućuju na zaključak da je predmetno miješanje proporcionalno legitimnom cilju koji se tiče zaštite javnog poretka i nacionalne sigurnosti BiH, odnosno da predstavlja mjeru neophodnu u demokratskom društvu s ciljem poštovanja vladavine prava.

Stoga, Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na privatni i porodični život, dom i prepisku iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije kada su odluka o otkazivanju prava na stalni boravak i izrečena mjera protjerivanja zasnovane na uvjetima propisanim zakonom, donesene u postupku koji je propisan zakonom u kom je apelant imao sve proceduralne garancije, te kada razlozi i obrazloženja iz osporenih odluka nedvosmisleno upućuju na zaključak da je predmetno miješanje proporcionalno legitimnom cilju koji se tiče zaštite javnog poretka i nacionalne sigurnosti BiH, odnosno da predstavlja mjeru neophodnu u demokratskom društvu s ciljem poštovanja vladavine prava.

Kako Sud, navodi, iz istih razloga nema kršenja apelantovog prava na slobodu kretanja i prebivališta.

Ustavni sud, također, zaključuje da nema kršenja prava na djelotvoran pravni lijek u vezi s pravom na porodični život budući da je apelant imao mogućnost i da je koristio pravne lijekove koji su mu bili na raspolaganju u predmetnom postupku.

U slučajevima u kojima je Sud utvrdio da postoji povreda prava apelanata na pravično suđenje, nadležnim sudovima ili upravnim tijelima naloženo je da hitno okončaju postupke, te da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem izvršenja odluka.

Apelacije koje su očito, prima facie, bile neosnovane Sud je odbacio. Činjenice koje su apelanti podnijeli Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

U skladu sa članom 18. stav (3) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti u prethodnom postupku nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove.

Odlučujući o apelacijama u vezi sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu, Ustavni sud je donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, te odbio kao neosnovan jedan broj apelacija povodom kojih je zaključio da takve povrede nije bilo.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba), saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.

(Fena)